Inspiral runs classes in Qigong and is accredited by the Qigong Teachers Association U.K.

Syllabus

photo of Qigong class

  • Daoyin “guiding and stretching,” a Chinese form of “callisthenics”
  • Five Element warm up
  • Five Animal Frolic (Basic)
  • Tai Chi Chi Kung Shibashi
  • Eight Pieces of Brocade Baduanjin
  • Xiao Yi Jin Jing
  • Shujin Zhuangu Gong

Check HERE for classes